Vad är ljudabsorption?

Vad är ljudabsorption?

Ljudabsorption är ett viktigt begrepp inom rumsakustiken. Att skapa rum som är både visuellt tilltalande och hälsosamma att vistas i, är av största vikt i såväl privatlivet som arbetslivet. Ljudisolering är material som hindrar ljudet från att tränga igenom (ljudet reflekteras) medan ljudabsorberande material släpper igenom ljudet med försvagad styrka.

Absorption
Ljud som träffar en yta förlorar energi genom friktion och denna energi omvandlas till värme – detta kallas absorption. Det är dock så lite energi i ljudet att det är omöjligt att uppfatta någon värme.

Tygbeklädda akustikskärmar är effektiva ljudabsorbenter som fungerar på detta vis. Hur mycket som absorberas beror på materialets täthet, tjocklek och fiberstruktur.

Efterklangstid
Olika rums akustiska egenskaper kan utforskas genom att mäta efterklangstiden dvs ”ekoeffekten”. Ett ljud genereras och de olika ytorna i rummet reflekterar ljudet och ljudvågorna studsar rakt tillbaka, vilket resulterar i ett diffust eko. Tiden från det att ljudet stängts av tills ljudet avtagit, dvs minskat med 60 dB, är efterklangstiden. Med hjälp av efterklangstiden och rummets volym kan man sedan beräkna hur mycket en viss mängd ljudabsorption minskar efterklangstiden.

Diffusion
Genom att använda reflekterande ytor som kan ”sprida” ljudet kan obehagliga ekon undvikas – detta kallas diffusion. Väggabsorbenter är ofta av denna typ.

Dämpning
I exempelvis ett kontorslandskap ser man ofta skärmar som placerats mellan arbetsplatserna för att skärma av och minska ljudnivån från en sida till en annan. Rätt utformad och rätt placerad kan en sådan skärm minska ljudnivån med c:a 10–15 dB mellan två arbetsplatser. En vanlig vägg dämpar normalt 35 dB eller mer.